Vnitřní lazura na dřevo Mix 263

Lazury

Barevná, voděodolná a paropropustná ochrana dřeva v interiéru.

Oblast použití: 

Voděodolná a paropropustná ochrana dřeva v interiéru. Na savé dřevěné povrchy. Není vhodná na podlahy a dětské hračky.

Technické vlastnosti: 

Lazurovací, vodu odpuzující nátěr, propustný pro vodní páru. Testováno podle směrnic ihd a ift Rosenheim (německý institut pro okenní techniku) na odbarvení maltou, propustnost vodní páry, kompatibilitu s těsnícími profily, odolnost proti povětrnostním vlivům. Testováno podle DIN EN 71 odst.3. Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160. Nedoporučuje se na podlahy a všude tam, kde dochází k intenzivnějšímu styku s vodou.

Barevný odstín: 

Viz vzorník lazur. Ke vzorníku >>

Složení: 

tepelně upravená směs přírodních pryskyřic a polymerizovaného lněného oleje, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, lněný olej, isoparafín, kaolín, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, uhličitan zinečnatý, oxid hlinitý, oxidační katalyzátory-sušidla. Obsah VOC je 400g/l. EU - limitní hodnota je max. 700 g/l (kategorie "f" z roku 2010)

Zpracování: 

Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Teplota okolního vzduchu a teplota povrchu musí být nad 15°C.

Doba schnutí: 

Přibližně 16 - 24 hodin. Tento systém vyžaduje při sušení dostatečné množství kyslíku ze vzduchu. Pracujete-li v uzavřeném prostoru, zajistěte dostatečné větrání, aby se zabránilo hromadění výparů. Doporučujeme použít ventilátor.

Velikost balení a spotřeba: 

Přibližně 60 - 80 ml/m2 na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, zabráníte defektům při sušení.

balení vystačí na...*
0,75l 11 m2
2,4l 36 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originální neotevřené balení je stabilní nejméně 5 let. Uchovávejte na chladném a suchém místě.

Likvidace: 

V souladu s platnou legislativou. Pouze vyschlý materiál může být odstraněn do domácího odpadu. Kód odpadu: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Lazura je připravená k přímému použití bez ředění. Na čištění použijte LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 60

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Olejem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby, jako například čistící textilie, houby, brusný prach apod., uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořte do vody, nechejte uschnout a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Během sušení zajistěte dostatečné větrání. Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku.
Při broušení používejte prachovou masku.
PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
Nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 402