Parketový olej 252

Oleje a vosky

Velmi odolný, hedvábně matný nátěr s obsahem oleje, vosku a pryskyřic.

Ideální na silně zatěžované dřevěné podlahy a schody, terakotu, dřevotřískové desky atd. - rovněž v průmyslové oblasti.

Oblast použití: 

Pro základní i vrchní nátěr všech savých podkladů, jako je dřevo, terakota, kameninová dlažba, neutrální stěrkové podlahy, dřevotřískové desky, jako např. OSB desky apod., v interiéru. Obzvlášť silně savé podklady, např. korek, musí být nejdříve ošetřeny základním Tvrdým olejem 240.

Technické vlastnosti: 

Oživuje přírodní strukturu, prohlubuje odstín ošetřovaného podkladu a vytváří prodyšný, hedvábně lesklý, odolný a vodoodpudivý povrch, který téměř nežloutne. Testováno na chemickou odolnost v interiéru podle DIN 68861 (např. voda, káva, pivo, kola, červené víno). Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3 a odolnost proti slinám a potu podle DIN 53160. 

Barevný odstín: 

Bezbarvý.

Složení: 

Tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, vařený tungový olej a ricinový olej, kaolín, jíl, uhličitan zinečnatý, mastek, isoparafín, mikrovosk, kyselina křemičitá, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 390 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie f od 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), čistý a zbaven prachu. Teplota zpracování by neměla být pod 16 °C. V případě nízkých teplot schne později. Závěrečné broušení povrchu proveďte brusným papírem se zrnitostí min. 120, resp. mřížkou. 

Zpracování: 

Před použitím pečlivě protřepte. Parketový olej je připraven k použití. Nanášejte tence a rovnoměrně válečkem s krátkým vlasem nebo vytíracím mopem a dobře rozetřete. Eventuální přebytky odstraňte po cca 15 - 20 minutách a vetřete zeleným padem. Po 16 - 24 hodinách naneste tence druhý nátěr a vyleštěte bílým padem. Pokud je povrch po nanesení první vrstvy drsný, přebruste jej brusným papírem se zrnitostí 150 - 180. Prach po broušení před nanesením druhé vrstvy odstraňte. Během nanášení i schnutí zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! Jinak se mohou hromadit výpary!

 

Doba schnutí: 

Doba schnutí činí cca 6 - 12 hodin (20 °C / 50 - 55 % relativní vlhkost vzduchu). Po 16 - 24 hodinách naneste 2. nátěr. Po 3 dnech je povrch mírně zatížitelný. Po 7 - 14 dnech je povrch možno plně zatížit.

Velikost balení a spotřeba: 

30 - 50 ml/m2; vydatnost cca 25 m2/l. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném materiálu.

balení vystačí na...*
0,25l 6 m2
0,75l 18 m2
2,5l 60 m2
10l 250 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte v chladu a suchu. Originální neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Nádoby dobře uzavřete. Na povrchu se může vytvořit tenká zaschlá krusta, kterou před upotřebením odstraňte.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky mohou být zlikvidovány jako komunální odpad. Katalogový klíč odpadu EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!
Ü-značka