Rychlý olej LF 249

Oleje a vosky

Rychlé jednorázové ošetření a oprava bez rozpouštědel na ne příliš namáhané dřevěné povrchy. Pastová kombinace oleje a vosku, proto velmi dobré lešticí vlastnosti.

Oblast použití: 

Na všechna dřeva v interiéru pro jednorázový nátěr. Nevhodné na kuchyňské pracovní desky, schody a podlahy.

Technické vlastnosti: 

Neobsahuje rozpouštědla, kobalt, impregnuje, tvoří vrstvu. Elastický, antistatický. Odolnost proti slinám a potu dle DIN 53 160.

Barevný odstín: 

Bezbarvý, transparentní.

Složení: 

Lněný olej, směs vařeného lněného oleje a esterů přírodních pryskyřic, estery přírodních pryskyřic, světlicový olej, včelí vosk, mikronizovaný vosk, karnaubský vosk a sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 1 g/l. Limitní hodnota EU činí 400 g/l (kategorie "e" od 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu. Před použitím protřepte.

Zpracování: 

Studený nebo horký nátěr štětcem, při teplotách prostorového vzduchu nad 15 °C. Nechte vsáknout, po 1-24 h působení vetřete padem. Žádné průběžné schnutí, protože není k dispozici žádný povrchový vysoušeč.

Doba schnutí: 

Při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu 24 hodin. Přívod teplého vzduchu zkracuje významně dobu schnutí.

Velikost balení a spotřeba: 

1. Nátěr 10 - 15 ml/m2, podle savosti a vlastnosti povrchu podkladu i podstatně více nebo méně. Dobře promíchejte. Proveďte zkušební nátěr!

balení vystačí na...*
0,25l 18 m2
0,75l 50 m2
2,5l 160 m2

* průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu:  EAK/EWC 08 01 12

GISCODE: 

Ö10+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!