Barva na betonové povrchy a potěry v interiéru 860

Laky

Pro ošetření potěrů nebo betonových podlah a ploch v interiéru.

Oblast použití: 

Ochrana a poskytnutí barvy pro všechny potěry a betonové plochy s otevřenými póry, především na sklepní schody a garážové podlahy. Nevhodné k ošetření uzavřených starých ploch nebo glazovaných dlaždic.

Technické vlastnosti: 

Chrání před všeobecným znečištěním, mastnotou a olejem. Vhodné jako ochrana cementových spár. Vodoodpudivý a otěruvzdorný. Poskytnutí krycí barvy. Odolnost proti slinám a potu dle DIN EN 71, část 3.

Barevný odstín: 

130 Béžová, 715 Cementově šedá, 732 Antracitově šedá.

Složení: 

Tepelně upravená směs ricinového oleje a esterů přírodních pryskyřic, estery přírodních pryskyřic, minerální plnidla, přírodní asfalt, isoparafín, sušidla. Obsah VOC 290 g/l. Limitní hodnota EU max. 400 g/l (kategorie "e" od 2010).

Zpracování: 

Podklad musí být suchý, čistý, bez mastnoty a prachu. Před použitím důkladně promíchejte!!! Naneste tenký nátěr štětcem, hadříkem, válečkem nebo houbičkou, přebytky po 15 - 20 minut rozetřete nebo odstraňte. Nechte dobře vyschnout a naneste druhou vrstvu bez přebroušení. Tento nátěr dobře rozetřete a, pokud nutno, přebytky opět rozetřete nebo odstraňte. Podle savosti podkladu může být nutný třetí nebo dokonce čtvrtý nátěr. Plocha musí vypadat dobře uzavřená, aniž by vznikla znatelná vrstva. Proveďte nejprve zkoušku! Důležité: Během nanášení i schnutí zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Doba schnutí: 

Suché a zpracovatelné po 6 - 12 hodinách (18 - 22 °C / 50 - 55 % relativní vlhkost vzduchu). Úplné vyschnutí trvá cca 7 - 10 dnů.

Velikost balení a spotřeba: 

20 - 50 ml/m2 podle savosti podkladu v případě prvního nátěru. Následné nátěry cca 20 - 25 ml/m2.

balení vystačí na...*
0,75l 21 m2
2,5l 71 m2
10l 285 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Uchovávejte na chladném a uzavřeném místě. Vytvoří-li se na povrchu tenká krusta, odstraňte ji před dalším použitím. Eventuálně olejovou barvu přeceďte.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu:  EAK/EWC   08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Barva na betonové povrchy a potěry 430 je připravena k přímému použití. Pracovní nástroje vyčistěte ihned po použití ředidlem.

Zvláštní upozornění: 

Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!