Bílý lak 820

Laky

Vysoce krycí, matně lesklý bílý lak k ošetření dřeva a kovu v interiéru.

Oblast použití: 

Krycí lak s otevřenými póry, na interiérové dřevo, kov a přírodní kámen. Nevhodný na podlahy a radiátory.

Technické vlastnosti: 

Voděodolný, elastický bílý lak s dobrou tvrdostí a vysokou krycí schopností. Dobrá tekutost, vysoká vydatnost. Paropropustný. Testováno podle DIN EN 71, část 3 a odolnost proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín: 

Přírodní bílý. 031 Matně lesklý, 032 Lesklý.

Složení: 

Lněný olej, tungový olej, ricinový olej, slunečnicový olej, estery přírodních pryskyřic, jíl, oxid zinečnatý, kyselina křemičitá, mastek, oxid titaničitý, isoparafín, sušidla. Obsah VOC 295 g/l. Limitní hodnota EU max. 300 g/l (kategorie "d" od 2010).

Podklad a příprava: 

Pro dosažení optimálních výsledků prosím dbejte Technických listů všech používaných výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a nesmí být savý.

Zpracování: 

Výrobek je připraven k přímému použití. Před použitím pečlivě zamíchejte! Nanášejte nátěrem, válečkem nebo stříkáním. Prostorová a povrchová teplota nad 15 °C.

A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:
Na savé podklady aplikujte jako základ LEINOS Napouštěcí olej 220, ve vlhkých prostorách LEINOS Impregnaci na dřevo 150. Alternativně 1 vrstvu LEINOS Základu pod bílý lak 810. Po vyschnutí naneste 1 - 2 vrstvy Bílého laku 820.

B. Renovační nátěr na stávající starý nátěr:
Přebruste a zbavte prachu. Poté proveďte 1 - 2 finální nátěry Bílým lakem 820, v případě savého podkladu aplikujte základ.

C. Renovační nátěr na silně poškozený starý nátěr:
Volné části nátěru zcela odstraňte, poté přebruste. Další skladba nátěru viz A, v případě savého podkladu aplikujte základ.

 

Doba schnutí: 

Suché proti prachu po cca 8 - 10 hodinách, suché a přetíratelné po cca 24 hodinách, zcela suché po 3 - 6 dnech. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění zápachu.

Velikost balení a spotřeba: 

Cca 70 - 100 ml/m2 pro nátěr. Nanášejte šetrně, zabráníte tak chybám při sušení!

balení vystačí na...*
0,25l 3 m2
0,75l 9 m2
2,5l 29,5 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!