Lněná fermež 230

Impregnace a penetrace

Penetrace s otevřenými póry pro silně savé podklady v interiéru, jako jsou parkety z čelního dřeva, korku nebo terakoty. Venku bez ochranného filmu proti zamodrání a bez UV ochrany.

Do interiéru a exteriéru.

Oblast použití: 

Penetrace s otevřenými póry pro silně savá dřeva v interiéru. Aplikovatelná i venku. Bez ochrany proti zamodrání a UV.

Technické vlastnosti: 

Odpuzuje vodu, paropropustná. Proniká hluboko a zůstává elastická. Nevhodná jako materiál tvořící vrstvy!

Barevný odstín: 

Transparentní, mírně nažloutlý. Světlá dřeva jsou po vyschnutí mírně tmavší. Výsledná barva dřeva rovněž závisí na druhu dřeva a jeho kresbě. U všech fermeží dochází po určité době k mírnému zežloutnutí, resp. tmavému zežloutnutí.

Složení: 

Světlý, nebílený lněný olej, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 1 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie F od 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem se zrnitostí 150 - 180 ve směru vláken.

Zpracování: 

Nanášejte natíráním, válečkem, stříkáním. Prostorová a povrchová teplota nad 15 °C. Naneste sytě jednu vrstvu. Po 20 minutách pečlivě odeberte lesklý přebytek, jinak hrozí nebezpečí pozdějšího lepení. Poté nechte 24 - 48 hodin vyschnout.

Doba schnutí: 
Suché proti prachu po 24 - 48 hodinách. Zpracovatelné po 2 - 4 dnech. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění tvorbě zápachu.

V případě neošetřeného podkladu si všimněte:
Naneste sytě jednu vrstvu. Po cca 20 minutách pečlivě odeberte lesklý přebytek, jinak hrozí nebezpečí pozdějšího lepení. Poté nechte 24 - 48 hodin vyschnout. Zpracovatelné po 2 - 4 dnech. Před dalším ošetřením jiným výrobkem LEINOS musí být zajištěno, aby byl podklad ošetřený penetrací dobře suchý a nebyl už savý pro zabránění ztenčení následných filmů a tím vzniku méně kvalitních povrchů.
Velikost balení a spotřeba: 

Cca 50 - 70 ml/m2 pro nátěr, může se podle savosti podkladu lišit.

balení vystačí na...*
0,75l 12,5 m2
2,5l 42,5 m2

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Evropský katalog odpadů (EAK): 08 01 02.

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200. Výrobek je připraven k přímému použití.

GISCODE: 

Ö 10+

Zvláštní upozornění: 

Rostlinnou fermež 230 nepoužívejte na dřeva s jemnými póry, jako např. dub nebo teak, protože do něj proniká nedostatečně.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!