Parketový olej LF 253

Oleje a vosky

Kombinace oleje, pryskyřice a vosku. Neobsahuje rozpouštědla.

Pro interiérová schodiště a podlahy s velkým provozním zatížením. Vytvoří tenký olejově-voskový film, který se velmi snadno čistí.

Oblast použití: 

Na dřevěné podlahy, OSB desky Sterling a podobné podklady.

Technické vlastnosti: 

Parketový olej LF 253 je směs oleje a vosku bez obsahu rozpouštědel. Dlouhodobě ošetřuje dřevo a zaručuje odolný povrch. Oživuje strukturu dřeva a poskytuje dřevu sametový lesk. Po dvou aplikacích je odolný potu a slinám podle DIN EN 53160.

Barevný odstín: 

002 bezbarvý, 202 bílý.

Složení: 

Lněný olej, tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, vařený tungový a ricinový olej, mikrokrystalický vosk, oxid hlinitý, kaolín, minerální pigmenty (kromě bezbarvého), sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max 1 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie E od roku 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %) a bez mastných nečistot. Pracovní teplota by měla být vyšší než 16 °C. Při nižších teplotách se proces sušení prodlužuje. Poslední broušení povrchu provádějte brusným papírem o zrnitosti nejméně 120 nebo brusnou mřížkou.

Zpracování: 

Parketový olej LF naneste jedenkrát rovnoměrně dvojitou parketovou stěrkou (spotřeba 15 - 30 ml/m2, v závislosti na savosti dřeva). Poté důkladně vetřete jednokotoučovou leštičkou se zeleným padem a vyleštěte použitím bílého padu. Intenzivně zatěžované nebo hodně savé podlahy ošetřete ještě druhou vrstvou. Po 20 - 30 minutách vyleštěte povrch bílým padem. Zabraňte bezpodmínečně tvorbě silnější vrstvy! Všimněte si: Podlahy musí být položeny bez spár, případně zaspárovány. V případě výskytu spár může docházet ke vzlínání zateklého oleje nebo později k hluku při chůzi (vrzání).

Doba schnutí: 

Doba schnutí činí přibližně 6 - 12 hodin (při 20 - 23 °C a 50 - 55 % relativní vlhkosti vzduchu). Zcela vysušený a plně zatížitelný po 7 - 10 dnech.

Velikost balení a spotřeba: 

Spotřeba je 15 - 30 ml/m2; vydatnost 40 - 60 m2/l.

balení vystačí na...*
0,75l 34 m2
2,5l 113 m2
10l 450 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte na chladném a suchém místě. Nádobu dobře uzavřete. Originální neotevřené balení je stabilní minimálně 2 roky.

Likvidace: 

Obaly zcela vyprázdněte a poté odevzdejte na sběrném místě. Zaschnuté zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Odpadový kód: EAK 08 01 12

GISCODE: 

Ö 10+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Ü-značka