Olejový balzám na nábytek 910

Péče

Ošetřující přípravek na naolejované a navoskované povrchy nábytku.

Oblast použití: 

K péči o přírodně olejované, voskované a lakované povrchy v interiérech.

Technické vlastnosti: 

Vodoodpudivý, hluboce pronikající impregnace. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3.

Barevný odstín: 

Bezbarvý až mírně nažloutlý.

Složení: 

Lněný olej, tungový olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 540 g/l. Směrnice DecoPaint nemůže být na tento výrobek použita.

Zpracování: 

Naneste tenkou vrstvu na povrch nábytku čistým, měkkým hadříkem ve směru vláken, resp. struktury. V případě nábytkových povrchů, které nebyly ošetřeny produkty LEINOS, vyzkoušejte výrobek na nenápadném místě z důvodu snášenlivosti. Plastové povrchy z polystyrenu neošetřujte Olejovým balzámem na nábytek LEINOS!

Velikost balení a spotřeba: 

cca 10 ml/m2.

balení vystačí na ...*
0,25l Podle povrchu

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu
 

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Ředící a čistící prostředky: 

K čištění nástrojů použijte LEINOS Ředidlo 200.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

GHS08
Gefahrzeichen
Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!