Tvrdý olej LF 248

Oleje a vosky

Bez rozpouštědel. Vytváří obzvláště odolný povrch, matně lesklý a s otevřenými póry. Velmi vhodný na podlahu a kritická listnatá dřeva (ovocná dřeva apod.) ve výrobě nábytku.

Oblast použití: 

Pro impregnaci dřeva s otevřenými póry. Vytváří vysoce odolné povrchy.  Nevhodný do vlhkých prostor.

Technické vlastnosti: 

Impregnace odolná proti škrábancům a odpuzující vodu. Paropropustný. Bez rozpouštědel, bez obsahu kobaltu. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3. 

Barevný odstín: 

Bezbarvý až mírně nažloutlý.

Složení: 

Lněný olej, směs vařeného lněného oleje a esterů přírodních pryskyřic, křemičitan sodný, karnaubský vosk, jíl, oxid titaničitý, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 1 g/l. Limitní hodnota EU činí 400 g/l (kategorie "e" od 2010).

Podklad a příprava: 

Pro dosažení optimálních výsledků prosím dbejte Technických listů všech používaných výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem se zrnitostí 100 - 150 ve směru vláken.

Zpracování: 

Nanesení jedné vrstvy pomocí termopadu, resp. leštičky, pružné špachtle nebo plošného nátěrového přístroje. Prostorová a povrchová teplota nad 15 °C.

A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:
V případě horkého nanášení:
Hloubková impregnace již po jednom nátěru. V oblasti podlahy naneste tenkou vrstvu studeného Tvrdého oleje bez rozpouštědel 248 pomocí plošného nátěrového přístroje nebo pružné špachtle. Poté pečlivě naneste horký olej strojem s použitím termopadu.
V případě studeného nátěru:
Naneste 1-2 krát Tvrdý olej bez rozpouštědla 248, nechte vyschnout 24 hodin. V oblasti podlahy naneste tenkou vrstvu produktu pomocí plošného nátěrového přístroje nebo pružné špachtle. Poté pečlivě vetřete leštičkou a bílý padem. Po proschnutí v délce 24 hodin naneste v případě potřeby druhou vrstvu. Spotřeba je přitom jen 3-5 g/m². Naneste Tvrdý olej bez rozpouštědel 248 po kapkách a přeleštěte bílým padem.
Všeobecně platí:
Před dalším ošetřením Voskovým výrobkem LEINOS musí být zajištěno, aby byl podklad ošetřený základem dobře vyschnutý a nebyl už savý pro zabránění ztenčení následných filmů a tím méně kvalitním povrchům.

B. Renovační nátěr:
Podklad musí být čistý a přebroušený. Poté naneste jednu vrstvu Tvrdého oleje bez rozpouštědel 248. Voskované plochy mohou být ošetřeny pomocí Leinos Tvrdý olej univerzální 248, pokud byl vosk beze zbytku odstraněn.

Doba schnutí: 

Suché proti prachu po 24 hodinách. Suché po 48 hodinách. Všeobecně platí: Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění zápachu.

Velikost balení a spotřeba: 

Spotřeba na jednu vrstvu: Naneste pružnou špachtlí 12 - 15 ml/m2, plošným natíracím přístrojem 20 - 30 ml/m2. Nanášejte šetrně, zabráníte tak chybám při sušení!

Gebinde reicht für...*
0,75l 33 m2
2,5l 110 m2
10l 445 m2

* průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě. Katalogový klíč odpadu EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200. Výrobek je připraven k přímému použití.

GISCODE: 

Ö 10+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Ü-značka