Intenzivní čistič 935

Péče

Účinný čistící prostředek na olejované povrchy ve venkovních prostorách.

LEINOS Intenzivní čistič 935 je silný čisticí přípravek k údržbě všech olejovaných povrchů jak na začátku sezóny, tak i v mezidobí. Intenzivní čistič poskytuje velmi efektivní čisticí účinek, přesto je po takové obnovovací péči potřeba naplánovat novou ochranu s použitím LEINOS Oleje na přírodní a teakové dřevo. Pouze je-li dřevo silně zašedlé v důsledku povětrnostních vlivů, doporučujeme použití LEINOS Odšeďovače 940.

Oblast použití: 

lný čistící prostředek na silně znečištěné venkovní povrchy k použití uvnitř i venku, např. na dřevěné terasy, ploty, dveře, kamenné obklady, zdivo atd. Ideální k čištění a odstraňování hub a řas. Vysoce koncentrovaný.

Technické vlastnosti: 

Tekutá konzistence, velmi vydatný, silný čisticí účinek. Vyrobeno výhradně z obnovitelných rostlinných materiálů.

Složení: 

Voda, tenzidy z kokosového oleje, draselné mýdlo ze sójových mastných kyselin a polyaspargová kyselina. Tenzidy biologicky odbouratelné dle Nařízení o detergentech č. 648/2004

Zpracování: 

V závislosti na stupni znečištění zřeďte intenzivní čistič teplou vodou v poměru 1:20 až 1:40. Smíchejte např. 250 ml intenzivního čističe s 5-10 l vody. Čistič naneste rovnoměrně širokým štětcem nebo natírací štětkou. Ošetřená oblast musí být dostatečně mokrá. Nechejte přibližně 20 minut působit. Následně povrch důkladně vydrhněte kartáčem a umyjte. V případě potřeby postup opakujte. Povrch nakonec opláchněte vodou a nechte uschnout. Před dalším ošetřením jinými produkty povrch důkladně neutralizujte vodou. Neaplikujte při teplotě pod +8 °C.

Tip:
Při silném znečištění houbami a řasami nechte prostředek působit 3 - 4 dny, poté opláchněte vodou. Eventuální zbývající skvrny odstraňte tvrdým kartáčem. Náčiní ihned po použití umyjte vodou.

 

Velikost balení a spotřeba: 

1 litr koncentrátu správně zředěného vodou vystačí přibližně na 120 - 150 m2.

balení vystačí na...*
0,5l V závislosti na znečištění
1l

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu, nad bodem mrazu. Otevřený obal uchovejte dobře uzavřený.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschlé zbytky produktu mohou být vyhozeny do domácího odpadu. Katalogový klíč odpadu: 07 06 01

Ředící a čistící prostředky: 

Čistící pomůcky opláchněte ihned po práci vodou.

GISCODE: 

GE 10

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Dráždí kůži.
Způsobuje vážné podráždění očí.

GHS07
Gefahrzeichen
Varování

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.