Tvrdý olej světlý 241

Oleje a vosky

Velmi odolný základní i povrchový nátěr, odolává žloutnutí.

Pro všechny nepříliš namáhané dřevěné povrchy v interiéru, zejména na dřevěný nábytek vysoké jakosti. Vhodný také na korek a kameniny.

Oblast použití: 

Univerzálně použitelný. Pro impregnaci všech savých ploch v interiéru (dřevo, korek, pórovitý kámen), především na nepříliš intenzivně zatěžované plochy (např. podlahy, dveře, pracovní desky atd.). Životnost povrchu lze podstatně zvýšit, použijete-li jako finální nátěr Tvrdý olej speciál 245.

Technické vlastnosti: 

Vodoodpudivá impregnace zachovávající otevřené póry. Dobrá plnivost. Nízký sklon ke žloutnutí. Nevhodná do vlhkého a venkovního prostředí.

Barevný odstín: 

Čirý, bezbarvý až světle nažloutlý. Světlé podklady mohou po vyschnutí mírně ztmavnout.

Složení: 

Vařený světlicový olej, světlicový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, sušidla. Obsah VOC 460 g/l. Mezní hodnota EU max. 700 g/l (kategorie „f“ od roku 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, savý, čistý, bez pryskyřice a prachu. Výrobek je připravený k použití. Před použitím jej pečlivě promíchejte!

Zpracování: 

Nanášejte natíráním, válečkem, stříkáním, máčením. Teplota prostoru a povrchu nad 15 °C. Nátěr by měl být proveden v minimálně dvou pracovních operacích. Může být postupováno metodou „mokrý do mokrého“: Druhá vrstva může být aplikována po čekací době v délce 20 - 30 min. Důležité upozornění: Nezávisle na způsobu aplikace je třeba po cca 30 minutách po poslední vrstvě pečlivě odstranit nevsáknutý přebytek oleje.

Doba schnutí: 

Při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: suché proti prachu po 8 hodinách. Pochůzné a vhodné k dalšímu zpracování po minimálně 16 -20 hodinách. Tento systém vyžaduje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Je proto nutné zajistit dobré vyvětrání, v objektech bez pohybu vzduchu použijte např. ventilátor, zabráníte tak tvorbě zápachu.

Velikost balení a spotřeba: 

Cca. 50 - 70 ml na m2, při natírání.

balení vystačí na...*
0,25l 4 m2
0,75l 12 m2
2,5l 40 m2
10l 160 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu


 K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Skladujte v chladu, suchu a neprodyšně uzavřené. Nepoužité zbytky přelijte do menších nádob.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschnuté zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK/EWC 08 01 02.

Ředící a čistící prostředky: 

Ředidlo Leinos 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

GHS08
Gefahrzeichen
Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Ü-značka