Olej na beton a kámen 254

Oleje a vosky

Pro povrchovou úpravu savých betonů a kameniny všech typů v interiéru.

Oblast použití: 

Pro impregnaci a péči všech druhů savé dlažby a betonové plochy, jako např. terrakotu apod.

Technické vlastnosti: 

Chrání proti běžným nečistotám, mastnotě a olejům. Vhodný i jako ochrana cementových spár. Vodoodpudivý, odolný proti oděru, nemění viditelně odstín povrchu. Testováno podle DIN EN 71, část 3 na odolnost proti slinám a potu. Určeno do interiérů.

Barevný odstín: 

Bezbarvý.

Složení: 

Dřevný olej, olej na dřevo, lněný olej, ricinový olej, slunečnicový olej, estery přírodních pryskyřic, izoparafiny, sušidla. Obsah těkavých organických látek (VOC) v tomto výrobku je max. 420 g/l. Limitní hodnota EU je maximálně 700 g/l (kategorie f od roku 2010).   

Zpracování: 

Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem, hadříkem, válečkem nebo houbou. Podklad musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu. Na kámen se musí nanášet štětcem nebo válečkem. Po 20 - 30 min. odstraňte nebo rozetřete olej z míst, kde nevsákl a je ho nadbytek, na suchá savá místa. Potom povrch vyleštěte hadříkem nebo padem dosucha. Další den naneste opět tenkou vrstvu a zpracujte, jak je popsáno výše. Je-li i poté podklad stále savý, můžete nanést i 3. vrstvu. Důležité: Na povrchu nesmí při schnutí zůstat žádná vrstva oleje!

Doba schnutí: 

Po přibližně 4 - 6 hodinách (při 18 - 22°C / 50 - 55% relativní vlhkosti vzduchu) je povrch částečně suchý a zpracovatelný. Úplné vyschnutí trvá asi 7-10 dnů.

Velikost balení a spotřeba: 

20 - 50 ml/m2 v závislosti na savosti podkladu

balení vystačí na...*
0,75l 21,5 m2
2,5l 71,5 m2

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte na chladném místě a dobře uzavřené. Vytvoří-li se na povrchu tenká krusta, odstraňte ji a olej ev. přeceďte přes síto.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschlé zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Čistěte s použitím pH neutrálního saponátu ve vlažné vodě.

GISCODE: 

Ö 60+

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!