Louh na tvrdé dřevo 926

Speciální produkty

K zušlechtění tvrdých dřev v interiéru

Nezpůsobuje žádné tmavé zbarvení.

Oblast použití: 

Ke zušlechtění světlých tvrdých dřev, jako např. javor, jasan, buk, dub atd. v interiéru. Vhodný na podlahy, stěny, stropy, dveře, nábytek apod.

Technické vlastnosti: 

Tekutá konzistence, velmi vydatný. Proces žloutnutí dřeva bude maximálně zastaven, a tím zůstane zachován světlý vzhled povrchů. Následné ošetření pomocí Mýdla na dřevěné podlahy bílé LEINOS 924 pro efekt bílého vytření. Následné ošetření pomocí Mýdla na dřevěné podlahy přírodní LEINOS 924 nebo Vosku na podlahy a nábytek LEINOS 310 pro zachování původního odstínu dřeva.

Barevný odstín: 

002 Bezbarvý, 202 Bílý.

Složení: 

Voda, cukrový tenzid, kyselina citronová, (bílý: oxid titaničitý). Výrobek nepodléhá Směrnici Deco Paint.

Podklad a příprava: 

Dřevo musí být neošetřené, dobře vybroušené, čisté a suché (max. vlhkost dřeva 14 %). Louh na tvrdé dřevo před a během zpracování opakovaně dobře protřepte nebo promíchejte.

Zpracování: 

Nanášejte rovnoměrně a sytě válečkem nebo štětcem odolným proti kyselinám ve směru vláken. Vzniklá suchá místa okamžitě přetřete, až se na ploše vytvoří rovnoměrně bělavá vrstva.

Doba schnutí: 

Suchý proti prachu po cca 2 - 5 hod. Brousitelný a přetíratelný po minimálně 24 hodinách. Pokud nedodržíte dobu schnutí, může se dřevo místy zbarvit do žluta. Postarejte se o dobrou ventilaci.

Velikost balení a spotřeba: 

100 - 125 ml/m2, resp. 8 - 10 m2/l, v závislosti na savosti povrchu.

balení vystačí na...*
1l 9 m2
2,5l 23 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Uchovávejte na chladném a suchém místě, při teplotě nad nulou. Načaté balení uchovejte dobře uzavřené.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK 07 06 01.

Ředící a čistící prostředky: 

Okamžitě po práci očistěte vodou.

GISCODE: 

GE 10

Zvláštní upozornění: 

Způsobuje vážné poškození očí.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Způsobuje vážné podráždění očí. 

GHS07
Gefahrzeichen
Varování

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.