Ředidlo na šelakovou masku 956

Speciální produkty

Ke zředění šelakové masky a k čištění pracovních nástrojů.

Oblast použití: 

Ke zředění šelakové masky a k čištění pracovních nástrojů.

Složení: 

Etanol (fermentační alkohol). Výrobek nepodléhá Směrnici Deco Paint.

Zpracování: 

V případě potřeby přidávejte ředidlo vždy jen po jednotlivých dávkách a pečlivě zamíchejte. Skvrny od šelakové masky okamžitě odstraňte hadříkem namočeným v ředidle.

Velikost balení a spotřeba: 

Uchovávejte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Originální neotevřené balení je trvanlivé 2 roky.

Gebinde reicht für...*
1l Podle použití
2,5l
10l

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

 

Likvidace: 

Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě. Originální neotevřené balení je trvanlivé 5 roky.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

GHS02

Gefahrzeichen

Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
UN 1170