Lazura na ploty 110

Impregnace a penetrace

Ochrana dřeva odolná vůči povětrnostním vlivům, neuzavírá póry.

Vhodná na všechny druhy dřeva ve venkovním prostředí. Barevný odstín tmavě hnědý.

Oblast použití: 

Ochrana dřeva odolná vůči povětrnostním vlivům, neuzavírá póry, vhodná na všechny druhy dřeva ve venkovním prostředí.

Technické vlastnosti: 

Hydrofobní impregnace na dřevo, odolná proti povětrnostním vlivům. Trvale elastická, snadno zpracovatelná, velmi vydatná. Propouštějící vodní páry.

Barevný odstín: 

Hnědá lazurovací. Je možno ji libovolně míchat s venkovní LEINOS Lazurou na dřevo 260.

Složení: 

Lněný olej, vařený tungový a ricinový olej, tepelně upravená směs tungového oleje, světlicového oleje a přírodních pryskyřic, estery nenasycených mastných kyselin z rafinovaného tallového oleje, vařený lněný olej a tungový olej, isoparafín, oxid hlinitý, kaolín, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, uhličitan zinečnatý, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 450 g/l. Mezní hodnota EU činí 700 g/l (kategorie "f" od roku 2010).

Podklad a příprava: 

Před použitím dobře promíchejte!

Zpracování: 

Nanášejte štětcem, stříkáním, máčením. Teplota povrchu a okolí nad 15°C.

Doba schnutí: 

Přibližně 16 až 24 hodin. Během schnutí zajistěte vždy dostatečnou cirkulaci vzduchu!

Velikost balení a spotřeba: 

Přibližně 60 - 80 ml/m2 na jeden nátěr. Nanášejte šetrně, zabráníte tak problémům při sušení.

Balení vystačí na...*
2,5l 36 m2

* Průměrná spotřeba na jeden nátěr

Ke kalkulačce spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originální balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Skladujte v chladu, suchu a neprodyšně uzavřené.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Evropský katalog odpadů (EAK): 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Výrobek je připravený k použití. LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zvláštní upozornění: 

Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!