Izolační základ 815

Laky

Jako bariéra na prosakující podklady, např. saze na komínech. Vysoká krycí schopnost: Vytváří bílý, mírně drsný podklad, který poskytuje dobrou přilnavost pro další nátěry.

Na ne příliš savé podklady stačí zpravidla jeden nátěr.

Oblast použití: 

Izolační nátěr na vodnaté, prosakující podklady. Velmi vhodný jako podklad pro běžné vlněné a vláknité omítky.

Technické vlastnosti: 

Základová barva s dobrým bariérovým účinkem. Vytváří jemně zrnitý, drsný povrch. To je třeba zohlednit, pokud má být Izolační základ 815 přetírán jinými výrobky od LEINOS.

Barevný odstín: 

Přírodní bílý.

Složení: 

Tepelně upravená směs tungového oleje, ricinového oleje, přírodních pryskyřic, vařený tungový a ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, jíl, mastek, kalcit, litopon, křemičitan hlinitý, oxid titaničitý, sušidla. Obsah VOC 260 g/l. Limitní hodnota EU max. 400 g/l (kategorie "e" od 2010).

Zpracování: 

Podklad musí být suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Nanášení natíráním, válečkem (použijte váleček s krátkým vlasem). Prostorová a povrchová teplota nad 15 °C. Málo až normálně savé omítky, beton, cement, dřevotřískové desky, sádrovláknité desky, kovy a polystyrenové panely natřete jednou sytě. Silně savé omítky, sádrokarton, izolační vláknité desky apod. natřete dvakrát. Ověřte přilnavost na nesavých podkladech.

Doba schnutí: 

Při 20 °C / 40 - 55% relativní vlhkosti vzduchu: Suché proti prachu po 8 - 10 hodinách, přetíratelné Izolačním základem po cca 24 hodinách. Aplikace vlněné omítky po cca 48 - 72 hodinách. Druhý nátěr Izolačním základem nejdříve po 4 dnech. Postarejte se o dobrou ventilaci!

Velikost balení a spotřeba: 

Ne nad 100 ml/m2 na nátěr.

balení vystačí na...*
0,75l 9 m2
2,5l 29,5 m2
10l 118 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky mohou být zlikvidovány jako komunální odpad. Katalogový klíč odpadu EAK 08 01 02

Ředící a čistící prostředky: 

Výrobek je připraven k přímému použití. Čištění nástrojů: Použijte LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

BSL10

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!