Krycí lak 840

Laky

Vysoce krycí, saténově lesklý krycí lak odolný vůči povětrnostním vlivům

Oblast použití: 

Krycí lak pro dekorativní finální nátěr nebo renovační nátěr povrchů ze dřeva, kovu a kamene v interiéru i exteriéru. Vhodný pro rozměrově stálé dřevěné prvky, jako jsou okna a dveře, omezeně rozměrově stálé dřevěné prvky, jako jsou altány, podhledy, venkovní brány a rozměrově nestálé dřevěné prvky, jako jsou ploty, přístřešky pro auta a palisády. Na radiátory lze použít krycí lak bílý. Nevhodné pro nátěr podlahových ploch, na eloxovaný hliník a pozinkované povrchy.

Technické vlastnosti: 

Bez aromat, vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a světlu, nízké žloutnutí, vysoká krycí schopnost / dobré krytí hran, bez biocidů. Výrobek je snadno zpracovatelný a výsledný povrch je saténově lesklý.

Barevný odstín: 

bílá (127), černá (913), antracitově šedá (733), světle šedá (719), jedlově zelená (612), holubí modrá (403), severská červená (356), žlutá (221), modrá (508), listová zelená (614). Všechny barvy jsou vzájemně mísitelné.

Složení: 

Pojiva na bázi rostlinného oleje, alifatické uhlovodíky, oxid titaničitý (v závislosti na barvě), anorganické/organické pigmenty (v závislosti na barvě), minerální plniva, přísady, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 320 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie E od 2010).

Podklad a příprava: 

Pro dosažení optimálních výsledků prosím dbejte Technických listů ke všem používaným výrobkům. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a nesmí být savý. Doporučujeme základní nátěr s LEINOS Základ 810 a mezibrus se zrnitostí 150/180. V případě vysoce savých povrchů může mít smysl trojnásobný nátěr pomocí LEINOS Základní olej 220, Základ 810 a finálního nátěru. V případě barevných nátěrů lze základní nátěr smíchat s krycím lakem v poměru 10:1.

Zpracování: 

Produkt je připraven ke zpracování. Před použitím pečlivě zamíchejte! Aplikace štětcem, válečkem nebo stříkáním. Kompatibilitu a přilnavost k podkladu je nutné ověřit vytvořením zkušebních ploch. Během zpracování/schnutí chraňte povrchy před deštěm, větrem, přímým slunečním zářením a kondenzací. Po zaschnutí mezi vrstvami základního nátěru a mezinátěru lehce přebruste (P180). Při broušení použijte protiprachovou masku! V případě potřeby lze nanést druhou vrstvu krycího laku. Konečný stupeň lesku nastává za 2 - 3 týdny po zpracování.

Doba schnutí: 

Suchý na prach po cca 8 hodinách, na dotek po cca 12 hodinách. Po 24 hodinách lze přebrousit a přelakovat. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Postarejte se proto o dobrou ventilaci. Při nízkých teplotách, vysoké vlhkosti nebo při překročení maximální tloušťky vrstvy může dojít k výraznému zpoždění schnutí.

Velikost balení a spotřeba: 

Cca 70 - 100 ml/m2 v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,25l 3 m2
0,75l 9 m2
2,5l 29,5 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu: EAK/EWC 08 01 11. 

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

BSL10

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. Obsahuje cobalt octoate. Může vyvolat alergickou reakci. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!  Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764