Olej na pracovní desky 280

Oleje a vosky

Správná péče o váš „pracovní stůl“

Olejované pracovní desky potřebují z důvodu intenzivního používání tekutin a chemických látek pravidelnou péči. Tento olej na pracovní desky je speciálně přizpůsobený na požadavky v prostorách kuchyně.

Oblast použití: 

K impregnaci povrchů kuchyňských desek, nábytku a dětských hraček ze dřeva.

Technické vlastnosti: 

Velmi dobrá odolnost proti skvrnám od kávy, červeného vína, ovocných šťáv atd. Splňuje normy DIN 68861, část 1 B (povrchy nábytku) a DIN EN 71, část 3 (povrchy dětských hraček). Proniká dobře do dřeva, je difúzní, antistatický, oživuje a prohlubuje přírodní strukturu a odstín ošetřovaného dřeva.

Barevný odstín: 

Bezbarvý.

Složení: 

Lněný olej, tungový olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxid hlinitý, mikrokrystalický vosk, oxid křemičitý, oxid zinečnatý, sušidla.
Obsah VOC 345 g/l. Limitní hodnota EU max. 700 g/l (kategorie "f" od roku 2010)

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva pod 14 %), pevný, savý, čistý, bez pryskyřic a prachu. Konečné broušení brusným papírem o zrnitosti 240.

Zpracování: 

Nanášejte štětcem, hadříkem, válečkem nebo houbou při teplotě okolí a povrchu nad 15 °C. Nadbytečný nevsáknutý olej po cca. 20 - 30 min. setřete, resp. odstraňte a povrch vyleštěte do sucha hadrem nebo padem.

A. Neošetřený, savý podklad:

  1. Nadbytečný nevsáknutý olej po cca. 20 - 30 min. setřete, resp. odstraňte a povrch vyleštěte do sucha hadrem nebo padem. Potom celý povrch vyleštěte do sucha hadrem.
  2. Následující den naneste další tenkou vrstvu a zpracujte tak, jak uvedeno výše. Podle savosti podkladu naneste ještě i třetí vrstvu. Důležité: Na povrchu nesmí po zaschnutí zůstat žádná olejová vrstva!

 

B. Renovační nátěr:

  • K péči a osvěžení povrchů ošetřete olejem tak, jak je výše uvedeno. Již narušené, zašedlé plochy přebruste jemným brousícím papírem (zrnitost 240) nebo padem a přetřete olejem. Velmi zatěžované plochy přetřete olejem jednou za měsíc.

Proveďte nejprve zkoušku! Důležité: Při zpracování a sušení zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Doba schnutí: 

Po 12 - 24 hodinách (při 18 – 22 °C / 50 – 55 % relativní vlhkosti vzduchu) je povrch suchý a přetíratelný. Úplné vyschnutí trvá cca 7 - 10 dnů. V průběhu sušení zajistěte optimální cirkulaci vzduchu!

Velikost balení a spotřeba: 

20 - 50 ml/m2 podle savosti základu.

balení vystačí na...*
0,25l 6,5 m2
0,75l 19 m2
2,5l 63 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte v chladnu a suchu. V originálně uzavřeném balení je výrobek trvanlivý minimálně 2 roky. Zbytky výrobku přelijte do menší nádoby a pečlivě uzavřete.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschlé zbytky tohoto produktu můžete odstranit s komunálním odpadem. Katalogové číslo odpadu EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Olej na pracovní desky 280 je hotový k přímému použití. Pracovní potřeby ihned po použití vyčistěte Ředidlem LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!