Šelaková maska 955

Speciální produkty

Jako zábrana na podklady zatížené škodlivinami, např. PCB, PCP/Lindan nebo DDT. K použití jen v interiéru.

Oblast použití: 

Pro profesionální zpracování. Jako zábrana na podklady zatížené škodlivinami, např. PCB, PCP/Lindan nebo DDT. K použití jen v interiéru. Vhodné jako maska na kontaminované povrchy, např. dřevo, dřevěné materiály, sklovláknité tapety, omítky a beton. Nevhodné na podlahy, schody, vlhké a venkovní oblasti. 

Barevný odstín: 

Medové odstíny.

Složení: 

Šelak, etanol (fermentační alkohol) a modřínové pryskyřice. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 540 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie f od 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 15 %), pevný, čistý, bez mastnoty a prachu. Eventuální vrstvy vosku odstraňte. Odstraňte nebo přelepte pryžová těsnění a silikony. Masku dobře promíchejte. Proveďte zkušební nátěr.

Zpracování: 

Nanášení štětcem, moltoprenovým válečkem nebo stříkáním technikou Aircoat. Nezpracovávejte na přímém slunečním záření nebo při působení jiných zdrojů tepla. Jsou nutné dva nátěry. Proveďte zkušební nátěr. Tento výrobek smí aplikovat jen vyškolení profesionálové. 

Doba schnutí: 

Při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu je každý nátěr suchý proti prachu za jednu hodinu, přetíratelný po 24 hodinách, vytvrzený po 24 - 48 hodinách. Finální tvrdost je dosažena po 14 dnech. 

Velikost balení a spotřeba: 

8 - 11 m2/l pro nátěr (nezředěný), odpovídá 90 -125 ml/m2. Plná účinnost jen při minimálním aplikovaném množství 90 ml/m2 v případě nezředěného nátěru na jednu vrstvu.

Gebinde reicht für...*
1l 10 m2
2,5l 25 m2
10l 100 m2
30l 300 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Zum Verbrauchsrechner >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě. Originální neotevřené balení je trvanlivé 2 roky.

Likvidace: 

Nedovolte úniku zbytků do půdy nebo odpadních vod. Zlikvidujte dle platných místních, úředních předpisů. Kód opadu: EAK 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Ihned po práci vyčistěte Ředidlem č. 956.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

GHS02

Gefahrzeichen
GHS07

Gefahrzeichen
GHS09

Gefahrzeichen
Nebezpečí
 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
UN 1170