Odstraňovač plísní 960

Speciální produkty

Pro bezpečné odstraňování plísně v interiéru.

Bez sloučenin chlóru.

Oblast použití: 

K dezinfekci povrchové plísně, bez sloučenin chlóru.

Technické vlastnosti: 

Mírně tekutá tekutina.

Barevný odstín: 

Bezbarvý.

Složení: 

Denaturovaný fermentační alkohol (etanol), voda, cedrový olej. Výrobek nepodléhá Směrnici Deco Paint.

Zpracování: 

Plíseň velkoplošně nastříkejte, nechte vyschnout a prach následně vykartáčujte/vysajte. Operaci případně zopakujte. Zajistěte dobrou ventilaci! V případě intenzivního napadení oklepejte svrchní část omítky a, pokud možno, omítněte vápnem.

Velikost balení a spotřeba: 

100 - 150 ml/m2.

Gebinde reicht für...*
0,5l 4 m2
1l 8 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Zum Verbrauchsrechner >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte v chladu a suchu. Likvidace dle místních úředních ustanovení.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Katalogový klíč odpadu EAK 07 07 04.

Ředící a čistící prostředky: 

Voda.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Obsahuje olej z cedrového dřeva. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

GHS02
Gefahrzeichen
Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764
Baua-Nr.: N-48018
UN 1170