Základ pod bílý lak 810

Laky

Rychle schnoucí, dobře brousitelný základ pod bílý lak na dřevěné, kamenné a kovové plochy do interiéru a exteriéru. Následné ošetření Bílým lakem LEINOS 820.

Oblast použití: 

Základní nátěr a adhezní základ s otevřenými póry, před lakování Bílým lakem LEINOS 820. Také na sklovláknité tapety.

Technické vlastnosti: 

Voděodolný, elastický, dobré plnicí a krytí vlastnosti, dobré schnutí a brousitelnost. Paropropustný.

Barevný odstín: 

Přírodně bílý, matný.

Složení: 

Lněný olej, tungový olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, jíl, kyselina křemičitá, oxid titaničitý, křída, mastek, isoparafín, sušidla. Obsah VOC 200 g/l. Limitní hodnota EU max. 300 g/l (kategorie "d" od 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a nesmí být savý.

Zpracování: 

Nanášejte natíráním, válečkem, stříkáním. Prostorová a povrchová teplota nad 15 °C. Před použitím pečlivě zamíchejte!

A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:
Před použitím zamíchejte. 1 šetrný nátěr Základem pod bílý lak 810 při teplotě nad 15 °C. Následně můžete dále pracovat s Bílým lakem LEINOS 820.

B. Renovace na stávající starý nátěr:
Neintaktní staré nátěry beze zbytku odstraňte. Poté skladba nátěru dle bodu A.
Intaktní staré nátěry po dobrém přebroušení a kontrole z hlediska snášenlivosti ihned ošetřete Bílým lakem LEINOS 820.

Doba schnutí: 

Suchý proti prachu po cca 3 hodinách. Suchý, brousitelný a zpracovatelný po 24 hodinách. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění zápachu.

Velikost balení a spotřeba: 

Cca 60 - 80 ml/m2 pro nátěr. Nanášejte šetrně, zabráníte tak chybám při sušení!

balení vystačí na...*
0,25l 3,5 m2
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být zlikvidovány jako komunální odpad. Katalogový klíč odpadu EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200. Výrobek je připraven k přímému použití. Nástroje ihned po použití umyjte ředidlem.

GISCODE: 

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!