Olej na pracovní desky LF 283

Oleje a vosky

Odpuzuje nečistoty a vodu, odolný proti otěru, na všechny interiérové dřevěné pracovní desky.

Oblast použití: 

K impregnaci kuchyňských pracovních desek, nábytkových ploch a dětských hraček ze dřeva.

Technické vlastnosti: 

Směs oleje a vosku, neobsahuje rozpouštědla, trvale zušlechťuje dřevo a zaručuje odolný povrch. Impregnuje, odpuzuje vodu, s otevřenými póry, paropropustný. Odolnost proti slinám a potu dle DIN 53 160. Testováno dle DIN EN 71, část 3.

Složení: 

Lněný olej, vařený tungový olej, ořechový olej, mikrovosk, jíl, kaolín, oxid zinečnatý, křemičitan hlinitý, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 1 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie e od 2010).

Zpracování: 

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), pevný, savý, čistý, bez pryskyřic a prachu. Dobré závěrečné broušení brusným papírem se zrnitostí 240. Před použitím pečlivě zamíchejte. Naneste pomocí štětce, houbičky, hadříku bez žmolků nebo válečkem a důkladně rozetřete.

Doba schnutí: 

Doba schnutí závisí na prostředí. Doba schnutí při 20 - 23 °C činí 6 - 12 hodin, podle naneseného množství oleje. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu pracujte s ventilátorem pro zabránění zápachu.

Velikost balení a spotřeba: 

Cca 60 - 80 ml/m2 pro nátěr. Nanášejte šetrně, zabráníte tak chybám při sušení!

balení vystačí na ...*
0,75l 18 m2
2,5l 60 m2
10l 240 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte v chladu a suchu. Originální neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Otevřené nádoby dobře uzavřete, zbytky přeplňte do menších nádob.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu: EAK/EWC 08 01 12.

GISCODE: 

Ö 10+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!