Olejová penetrace 220

Impregnace a penetrace

Penetrace s otevřenými póry s dobrou schopností proniknutí do dřeva, na málo namáhané dřevěné díly. Bez ochranného filmu proti zamodrání a bez UV ochrany, proto používejte především v interiérech.

Do interiéru a exteriéru. Bez ochrany proti plísním.

Oblast použití: 

Základ s otevřenými póry na všechny savé dřevěné podklady v interiéru a exteriéru. Bez ochrany proti plísním.

Technické vlastnosti: 

LEINOS Penetrace na dřevo proniká hluboko do dřeva a vytváří optimální kontakt pro další nátěry.

Barevný odstín: 

Bezbarvý až mírně nažloutlý. Výsledná barva dřeva rovněž závisí na druhu dřeva a jeho kresbě.

Složení: 

Lněný olej, isoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 400 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie F od 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), pevný, savý, čistý, bez mastnoty a pryskyřic a savý. Dřevěné plochy podle druhu dřeva a požadované hloubky proniknutí přebruste venku brusným papírem se zrnitostí  120, uvnitř 150 - 180 ve směru vláken. Prostorová a povrchová teplota více než 15 °C. V případě nízkých teplot probíhá schnutí později. Před použitím výrobek pečlivě zamíchejte.

Zpracování: 

Naneste rovnoměrné v nezředěné formě štětcem na lazurovací nátěry. Můžete nanášet rovněž válečkem, stříkáním a máčením.

Doba schnutí: 

Doba schnutí činí cca 16 - 24 hodin (při 20 °C, vlhkosti vzduchu 15 - 55 %). Může se vyskytovat zápach typický pro výrobek. Během zpracování a schnutí zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Velikost balení a spotřeba: 

Cca 60 - 80 ml/m2 pro nátěr, může se podle savosti podkladu lišit.

balení vystačí na...*
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2
10l 144 m2
30l 432 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby>>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Evropský katalog odpadů (EAK): 08 01 02.

Ředící a čistící prostředky: 

Před vyschnutím očistěte nářadí Ředidlem LEINOS 200. Výrobek je připraven k přímému použití.

GISCODE: 

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

GHS08
Gefahrzeichen

Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!