Tvrdý olej univerzální 259

Oleje a vosky

Snadno zpracovatelný, univerzální základ a finální nátěr.

Na všechna interiérová dřeva, především podlahy, ale i korek.

Oblast použití: 

Pro základ a finální nátěr s otevřenými póry, všech savých, silně namáhaných podkladů v interiéru, jako např. dřevěné a korkové podlahy, neglazované keramické a kameninové dlaždice, OSB desky, plochy nábytku apod.

Technické vlastnosti: 

Oživuje přírodní strukturu, prohlubuje odstín ošetřovaného podkladu a vytváří prodyšný, hedvábně lesklý, odolný a vodoodpudivý povrch, který téměř nežloutne. Testováno podle DIN EN 71, část 3 a odolnost proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín: 

Bezbarvý až mírně nažloutlý. Světlé, savé podklady jsou po vyschnutí mírně tmavší. Výsledná barva dřeva rovněž závisí na druhu dřeva a jeho kresbě.

Složení: 

lněný olej, směs vařeného tungového a ricinového oleje, vařený tungový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, sušidla. Obsah VOC 460 g/l. Limitní hodnota EU max. 700 g/l (kategorie "f" od 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem se zrnitostí 150 - 180 ve směru vláken.

Zpracování: 

Nátěr, válečkem, stříkání, máčení. Prostorová a povrchová teplota nad 15 °C. Důležité upozornění: Přebytek oleje po cca 30 minutách pečlivě odeberte.

A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:
Rovnoměrnou sytost povrchu docílíte metodou "mokrý do mokrého": Naneste sytě jednu vrstvu. Po 20 minutách pečlivě rozdělte lesklé nadměrné množství a na suchá míst naneste jednou nový olej. Po dalších 30 minutách pečlivě odeberte lesklý přebytek. Poté nechte 16 - 24 hodin vyschnout. Tuto operaci zopakujte, až se do podkladu nebude vsakovat žádný olej.
Před dalším ošetřením jiným výrobkem musí být zajištěno, aby byl podklad ošetřený základem dobře suchý a nebyl už savý pro zabránění ztenčení následných filmů a tím vzniku méně kvalitních povrchů.

B. Renovační nátěr:
Odstraňte kompletně staré nátěry uzavírající póry. Staré nátěry s otevřenými póry očistěte, resp. přebruste. Poté proveďte nátěr o skladbě uvedené v bodě A. Voskované plochy mohou být ošetřeny pomocí Leinos Tvrdý olej univerzál 259, pokud byl vosk beze zbytku odstraněn.

Doba schnutí: 

Suché proti prachu po cca 10 - 12 hodinách. Pochůzné a zpracovatelné po cca 16 - 24 hodinách. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění zápachu.

Velikost balení a spotřeba: 

Cca 60-80 ml/m2 se může dle savosti podkladu odlišovat.

balení vystačí na...*
0,25l 4 m2
0,75l 12 m2
2,5l 40 m2
10l 160 m2
30l 480 m2

* Průměrná spotřeba na 1 vrstv

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadu č.: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Tvrdý olej je připraven k přímému použití. K čištění nástrojů použijte Leinos Ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!
Ü-značka