Rostlinné mýdlo 930

Péče

Promašťující čistící prostředek na olejované, voskované a lakované povrchy.

Oblast použití: 

Tento promašťující univerzální čistič je ideální k péči o podlahy a pracovní desky ze dřeva. Aplikovaný jako neředěný rozpouští i tu nejodolnější špínu. Tento přírodní produkt obsahuje mýdlo z rostlinných mastných kyselin a je vyrobený podle starých receptur jako univerzální a silný čisticí prostředek pro domácnost.

Technické vlastnosti: 

Velmi vydatná tekutá konzistence se silným čisticím a promašťujícím účinkem. Vyrobeno výhradně z přírodních obnovitelných surovin.

Barevný odstín: 

Bezbarvý, transparentní, lehce nažloutlý.

Složení: 

Voda, draselné soli mastných kyselin, rostlinné oleje. Tenzidy biologicky odbouratelné dle Nařízení o detergentech č. 648/2004

Zpracování: 

Na olejované a voskované povrchy a na neošetřené linoleum použijte ředění v poměru max. 30 - 50 ml mýdla na 10 l vody, aby nedošlo k nadměrnému alkalickému vyluhování. Pro důkladné strojové vyčištění olejovaných nebo voskovaných povrchů nařeďte mýdlo vodou v poměru 1:1. Následně dobře opláchněte vodou. 

Velikost balení a spotřeba: 

Používané množství přibližně 30 - 50 ml na 10 l vody.

balení vystačí na...*
1l závisí na míře znečištění
2,5l
10l

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte na chladném a suchém místě. Balení je stabilní po dobu dvou let.

Likvidace: 

Prázdné obaly odevzdejte v oficiálních sběrných dvorech. Klíč odpadu pro tekuté zbytky: EAK 07 06 01.

Ředící a čistící prostředky: 

Ředí se vodou. Produkt je připravený k použití také jako neředěný.

GISCODE: 

GE 10

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Dráždí kůži.
Způsobuje vážné podráždění očí.

GHS07
Gefahrzeichen
Varování

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.