Louh na jehličnaté dřevo 927

Speciální produkty

K zušlechtění jehličnatých dřev v interiéru.

Oblast použití: 

Pro zušlechtění jehličnatých dřev v interiéru, jako např. borovice, smrk, smolná borovice atd. Vhodné na podlahy, stěny, stropy, dveře, nábytek apod.

Technické vlastnosti: 

Tekutá konzistence, velmi vydatný. Proces žloutnutí dřeva bude maximálně zastaven, a tím zůstane zachován světlý vzhled povrchů. Následné ošetření pomocí Mýdla na dřevěné podlahy bílé LEINOS 924 pro efekt bílého vytření. Následné ošetření pomocí Mýdla na dřevěné podlahy natur LEINOS 924 nebo Vosku na podlahy a nábytek LEINOS 310 pro zachování původního odstínu dřeva.

Barevný odstín: 

002 Bezbarvý, 202 Bílý.

Složení: 

Voda, mastné kyseliny sojového oleje, mastné kyseliny palmového oleje, mastné kyseliny kokosového oleje, hydroxid draselný, hydroxid sodný, (bílý: oxid titaničitý). Výrobek nepodléhá Směrnici Deco Paint.

Podklad a příprava: 

Dřevo musí být neošetřené, dobře vybroušené, čisté a suché (max. vlhkost dřeva 14 %). Louh na jehličnaté dřevo před a během zpracování opakovaně dobře protřepte nebo promíchejte.

Zpracování: 

Nanášejte rovnoměrně a sytě válečkem nebo štětcem odolným proti louhům ve směru vláken. Vzniklá suchá místa okamžitě přetřete, až se na ploše vytvoří rovnoměrně bělavá vrstva.

Meziošetření:
Pro zvýšení účinku může být po vyschnutí (2 - 5 hodin) proveden druhý nátěr Louhu na jehličnaté dřevo. Po úplném vyschnutí posledního ošetření louhem (minimálně 24 hodin) plochu ručně nebo strojově přebruste béžovým nebo zeleným padem nebo brusným papírem se zrnitostí 120 - 180. Pozor! Příliš silné broušení snižuje bělicí účinek! Je nutné provést předem zkoušku! Nezpracovávejte pod 12 °C!

Koncové ošetření:
Podle požadovaného povrchu a odolnosti ponechte bez ošetření nebo proveďte finální ošetření Mýdlem na dřevěné podlahy LEINOS 924, Oleji LEINOS nebo Voskem na nábytek a podlahy LEINOS 310.

Doba schnutí: 

Suchý proti prachu po cca 2 - 5 hod.Brousitelný a přetíratelný po minimálně 24 hodinách. Nedodržíte-li dobu schnutí, může se dřevo místy zbarvit do žluta. Postarejte se o dobrou ventilaci.

Velikost balení a spotřeba: 

100 - 125 ml/m2, resp. 8 - 10 m2/l, v závislosti na savosti povrchu.

balení vystačí na...*
1l 9 m2
2,5l 23 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Uchovávejte na chladném a suchém místě, při teplotě nad nulou. Načaté balení uchovejte dobře uzavřené.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK 07 06 01.

Ředící a čistící prostředky: 

Okamžitě po práci očistěte vodou.

GISCODE: 

GE 10

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

GHS05
Gefahrzeichen

Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
UN 1719