Ošetřující vosk 340

Péče

Snadno použitelný voskový nátěr.

K péči o voskované povrchy nebo pro konečnou úpravu málo namáhaných, naolejovaných a voskovaných povrchů.

Oblast použití: 

Pro snadnou a rychlou paropropustnou ochranu, ošetření a péči o již navoskované nebo naolejované povrchy ze dřeva, korku a kamene v interiéru. Není vhodný na podlahy nebo jiné namáhané povrchy!

Barevný odstín: 

Bezbarvý až mírně nažloutlý.

Složení: 

Lněný olej, světlicový olej, bentonitový jíl, karnaubský vosk, včelí vosk, izoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto produktu je max. 450 g/l. Limitní hodnota EU činí max.700 g/l (Kategorie „f“ od 2010)

Podklad a příprava: 

Povrch musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty i prachu, a nesmí být savý. Při nízkých teplotách ohřejte plechovku s voskem ve vodní lázni.

Zpracování: 

Štětcem nebo hadříkem. Teplota prostředí i povrchu musí být nad 15 °C.
 

A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:

Nejdříve použijte LEINOS Napouštěcí olej 220 nebo Tvrdý olej 240, resp. LEINOS Dřevný olej barevný 270. Tekutý vosk 340 naneste velmi tence pomocí štětce nebo hadříkem, který nepouští vlákna. Po 8 - 12 hodinách přeleštěte měkkým leštícím kartáčem nebo hadříkem ve směru vláken.

 

B. Aplikace na podklady vyžadující renovaci:

Postupujte jako v bodě A. Je-li podklad nesavý, neaplikujte základní nátěry.

Doba schnutí: 

Přibližně 12 - 24 hodin. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství vzdušného kyslíku. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor, zabráníte tak hromadění výparů!

Velikost balení a spotřeba: 

Přibližně 35 - 50 ml/m2 na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, zabráníte problémům při schnutí!

Balení vystačí na...*
0,25l 6 m2
0,75l 19 m2
2,5l 62,5 m2
10l 250 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu


 K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. V chladu, suchu a obal těsně uzavřen.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschnuté zbytky produktu mohou být předány do komunálního odpadu. Katalogové číslo odpadu (EAK) 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Ředidlo LEINOS 200. Tento produkt je připravený k použití.

GISCODE: 

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

GHS08
Gefahrzeichen
Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!