Tvrdý olej pro nábytkový průmysl 246

Oleje a vosky

Vysoce odolný základ a vrchní nátěr

Na nábytek a užitkové předměty ze dřeva. Zpracování: Nanášejte máčením, nátěrem, stříkáním a poléváním. Vhodné k aplikaci strojem. Odpuzuje vodu.

Oblast použití: 

Pro impregnaci s otevřenými póry všech savých podkladů v interiéru, na obzvláště silně zatěžované povrchy. Použitelné i jako máčecí olej.

Technické vlastnosti: 

Vodoodpudivý, hluboce pronikající impregnace. Propustný pro vodní páry. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3.

Barevný odstín: 

Bezbarvý až mírně nažloutlý. Světlé, savé podklady jsou po vyschnutí mírně tmavší. Výsledná barva dřeva rovněž závisí na druhu dřeva a jeho kresbě.

Složení: 

Lněný olej, vařený lněný a tungový olej, tepelně upravená směs tungového oleje, ricinového oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, isoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 470 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie F od 2010).

Podklad a příprava: 

Pro dosažení optimálních výsledků prosím dbejte Technických listů všech používaných výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem se zrnitostí 150 - 180 ve směru vláken.

Zpracování: 

Nanášejte nátěrem, válečkem, stříkáním, máčením nebo strojově.

A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:
Rovnoměrnou sytost povrchu docílíte metodou "mokrý do mokrého": Naneste sytě jednu vrstvu. Po 20 minutách pečlivě rozetřete lesklé nadměrné množství a na suchá míst naneste jednou nový olej. Po dalších 30 minutách pečlivě odeberte suchý přebytek. Poté nechte 12 - 24 hodin vyschnout. Tuto operaci zopakujte, až se do podkladu nebude vsakovat žádný olej.

B. Renovační nátěr:
Odstraňte kompletně staré nátěry uzavírající póry. Staré nátěry s otevřenými póry očistěte, resp. přebruste. Poté proveďte nátěr o skladbě uvedené v bodě A. Voskované plochy mohou být ošetřeny pomocí Leinos Tvrdý olej, pokud byl vosk beze zbytku odstraněn.

Doba schnutí: 

Suché proti prachu po cca 5-6 hodinách. Zpracovatelné po cca 12-24 hodinách. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění zápachu.

Velikost balení a spotřeba: 

Cca 60-80 ml/m2 se může dle savosti podkladu odlišovat.

balení vystačí na...*
30l 430 m2
200l 2.860 m2
1000l 14.290 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

  K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 

Katalogový klíč odpadu EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Tvrdý olej pro nábytkový průmysl je připraven k přímému použití. K čištění nástrojů použijte LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje cobalt octoate. Může vyvolat alergickou reakci.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

GHS08
Gefahrzeichen
Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!