Tvrdovoskový olej LF 291

Oleje a vosky

Povrchová úprava s obsahem oleje a vosku, bez rozpouštědel.

Ideální na silně zatěžované dřevěné plochy, terakotu, neutrální betonové podlahy, dřevotřískové desky atd.

Oblast použití: 

Pro základní i finální nátěry všech savých podkladů, jako je dřevo a korek, terakota, kameninová dlažba, neutrální stěrkové podlahy, dřevotřískové desky, jako např. OSB desky apod., v interiéru.

Technické vlastnosti: 

Tvrdovoskový olej LF je směsí oleje a vosku a bez obsahu rozpouštědel. Zušlechťuje trvale dřevo a zaručuje odolný povrch. Oživuje strukturu dřeva a propůjčí sametový lesk. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3. Testováno na odolnost proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín: 

002 Bezbarvý, 202 Bílý.

Složení: 

Lněný olej, tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, vařený tungový a ricinový olej, jíl, kaolín, mikrovosk, minerální pigmenty (kromě bezbarvého), sušidla. Obsah VOC 1 g/l. Limitní hodnota EU max. 30 g/l (kategorie "a" od 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), čistý a zbaven prachu. Teplota zpracování by neměla být pod 16 °C. V případě nízkých teplot schne později. Závěrečné broušení povrchu proveďte brusným papírem se zrnitostí min. 120, resp. mřížkou.

Zpracování: 

Tvrdovoskový olej LF naneste jednou rovnoměrně pomocí oboustranné špachtle (cca 15 - 30 ml/m², podle savosti dřeva). Poté důkladně vetřete pomocí jednokotoučové leštičky a s použitím zeleného padu a povrch vyleštěte bílým padem. V případě silně zatěžovaných, resp. obzvláště savých podlah proveďte další den druhý šetrný nátěr. Po 20 - 30 minutách povrch vyleštěte bílým padem. Během nanášení i schnutí zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! Jinak se mohou hromadit výpary! Všimněte si: Podlahy musí být položené bez spár nebo je příp. zatmelte. V případě spár může dojít k úniku oleje nebo k tvorbě zvuků při chůzi.

Doba schnutí: 

Doba schnutí činí cca 6 - 12 hodin (20 - 23 °C / 50 - 55 % relativní vlhkost vzduchu). Plně suché a zatížitelné po 7 - 10 dnech.

Velikost balení a spotřeba: 

15 - 30 ml/m2; vydatnost: cca 30 - 60 m2/l podle podkladu.

balení vystačí na ...*
0,75l 34 m2
2,5l 113 m2
10l 450 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu


 K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte v chladu a suchu. Nádoby dobře uzavřete. Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky.

Likvidace: 

Nádoby zcela vyprázdněte, a poté předejte do recyklační sběrny. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu: 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 10+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!
Ü-značka