Tekutý vosk se základem 342

Oleje a vosky

Rychleschnoucí směs oleje a vody

pro zušlechtění silně namáhaných dřevěných ploch v interiéru během jedné pracovní operace.

Oblast použití: 

Pro jednorázovou paropropustnou impregnaci surových nebo savých dřevěných povrchů, které jsou mechanicky málo zatěžované. Není vhodný pro použití ve vlhku a ve styku s vodou.

Technické vlastnosti: 

Snadno se nanáší. Po vyschnutí se dá vyleštit do saténového lesku. Je propustný pro vodní páry.

Barevný odstín: 

Bezbarvý až světle nažloutlý. Světlé podklady mohou po zaschnutí lehce ztmavnout. Výsledná barva dřeva je taky závislá na druhu dřeviny a jeho kresbě.

Složení: 

Včelí vosk, lněný olej, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, karnaubský vosk, tepelně upravená směs přírodních pryskyřic a polymerizovaného lněného a tungového oleje, oxid hlinitý, isoparafín, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC 390g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie „f“ z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Před použitím obsah pečlivě protřepejte a promíchejte. Podklad musí byt suchý, pevný, čistý, zbavený mastnot a prachu a také savý. Dřevěné plochy předbruste podle potřeby brusným papírem o zrnitosti 100 – 180 ve směru vláken.

Zpracování: 

Nanášejte štětcem nebo máčením. Po usušení povrch vyleštěte. Teplota vzduchu i materiálu musí být vyšší než 15°C. Před použitím důkladně protřepejte a promíchejte.

Doba schnutí: 

Přibližně 18 - 24 hodin. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Velikost balení a spotřeba: 

Cca. 90 ml/m2, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,25l 2,5 m2
0,75l 7,5 m2
2,5l 30 m2
10l 110 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 2 roků.

Likvidace: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Olej s voskem je připravený k přímému zpracování bez ředění. Na čištění použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!